# Trận đấu Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thời gian Thời gian chiến đấu Kết quả trận đấu Phát lại
Không có dữ liệu
{{index + 1}} {{detail.bankerName}} {{detail.playerName}} {{detail.startTime}} {{detail.endTime}} {{detail.matchDuration}} {{detail.fightDuration}} {{detail.winner}} {{detail.winner}} Hủy Hủy Hòa Hòa Phát lại